Sviatosti a sväteniny:

 

 1. V tomto roku sme v našej farnosti pokrstili 21 detí. Z toho bolo 13 chlapcov a 8 dievčat.

Zliechov  12 detí

Košecké Rovné: 1 dieťa

Kopec: 1

Z inej farnosti: 7 detí

Zákonných : 7 detí.

Nezákonných: 14 detí.

 

 1. Manželstvo v našom farskom kostole tento rok uzatvorili štyri páry.

 

 1. V tomto roku zomrelo v našej farnosti 19 veriacich. Je to o 8 viacej ako v minulom roku. Z toho bolo 9 mužov a 10 žien. Zaopatrených sviatosťami bolo 10. Prosíme, dbajte o to, aby vaši najbližší odchádzali na večnosť s pokojným srdcom a zavolajte k ťažko chorému kňaza.

Zliechov: 13 ľudí.

Košecké Rovné: 4 ľudia.

Kopec: 2  ľudia.

 

Financie:

Finančné   prostriedky,   ktorými sme  disponovali v roku 2015:

K dnešnému dňu je nasledovný stav hospodárenia:

 

 1. V pokladni: 127,91 EURO.
 • Prijmy činili od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 sumu: 9.479,00 EURO.
 • Výdavky činili od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 sumu: 383,66 EURO.
  1. Na Bežnom účte: 133,87 EUR.
 • Prijmy činili od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 sumu: 076,38 EURO.
 • Výdavky činili od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sumu: 389,42 EURO.
 1. Úver – Expresne konto: 5.480,00 EUR.

Splatili sme  3.231,12 EURO a zostáva nám splatiť ešte 2.248,88 EURO.

 

Vaše dary na kostol a správne veci v zvončekoch a milodaroch činili sumu:

10.382.37 EUR (zvonček a nájom 3.464,51 EURO, milodary 5.767,86 EURO a sponzori 1.150,00 EURO – P. Pavlík 500,- €, Obec Zliechov 500,- €, Urbár Košecké Rovné 100,- €, Poľovníci Vápenica 50,- €).

Na bohoslužobné predmety sme vynaložili 603.31 €. Za elektrinu, vodu sme zaplatili 2.838,64 €. Účelové zbierky, ktoré boli vyhlásené v priebehu  roka  a odovzdané  na BÚ v Nitre, činili 506,27 €. Tento rok sme začali splácať pôžičku z Biskupstva v Nitre čo činila sumu 1.000 €. Tento rok sme splatili 500,-€ a ďalší 500,-€.

To sú aspoň niektoré najväčšie príjmy a výdavky, ktoré boli v tomto roku.

Na účte v banke a v pokladni po realizovaní všetkých príjmov a výdavkov máme

1.261,78 EUR..

 

Z tohtoročných činností :

Tento rok sme veľké veci nerobili, iba pár udržovacích prác.

Ako ste si všimli, tak sme vymenili halogénové svetlá za úsporné LED diódové. Táto výmena činila sumu 842.23 €. Z toho nám jedno svetlo uhradil Obecný úrad v Zliechove sumou 416,40 € a zvyšnú sumu 85,08 € sme použili na nákup LED žiaroviek do kostola.

Výroba a osadenie misijného kríža na ľavej strane kostola čo činilo sumu 72,04 € + práca a prekrytie plechom, čo bolo vykonané sponzorsky p. Pagáčom a p. Pálešom.

Osadenie zábradlia na chórus – sponzorsky p. Pagáčom.

Koledovanie detí prinieslo do farskej pokladnice sumu 525,- €. Použijeme ich na opravu kostola.

Taktiež sme zriadili farskú stránku www.zliechov.nrb.sk.

Všetko, čo sa uskutočnilo v tomto roku, sa mohlo zrealizovať  vďaka vašej pomoci, vašim darom, milodarom a vo veľkej miere pomocou sponzorov.

V budúcom roku by sme chceli zrealizovať:

 • pokračovanie sanácie obvodových múrov kostola
 • odvedenie dažďovej vody od kostola
 • výmena okien na fare, ak zoženiem sponzorov
 • v našej farnosti budú obnova ľudových misií od 7. do 12. júna 2016 – budú ju viesť pátri redemptoristi, čo viedli aj tohtoročné misie.

To je z tých väčších, ale chceli by sme uskutočniť aj nejaké menšie, potrebné pre bežný život.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste mi pomáhali v uplynulom roku, aby bohoslužby prebiehali dôstojne. Ďakujeme pánom kostolníkom v našom farskom kostole i kostolníčkam na filiálkach za ich obetavosť a vytrvalosť. Ďakujeme tým, ktorí sa starali o výzdobu našich kostolov. Vďaka pani organistke za pomoc. Ďakujeme našim Bumbrlákom, ktorí svojím spevom v priebehu celého roka a najmä počas vianočných sviatkov  umocnili dôstojné slávenie liturgie. Ďakujem tiež deťom, že sa vybrali koledovať. Ďakujeme všetkým ženám, ktoré sa každý deň modlievajú ruženec pred sv. omšou. Ďakujeme aj všetkým obetavým ženám, že sa pravidelne starajú o čistotu kostolov. Vďaka patrí našim miništrantom za ich službu pri oltári.

Moja vďaka patrí i vám všetkým, ktorí ste mi pomohli pri príprave rozličných slávení. Tiež chcem poďakovať všetkým gazdinkám, ktoré ste sa o mňa postarali pozvaním k nedeľnému obedu, alebo prinesením všakovakých dobrôt ako aj o postaranie sa o pátrov redemptoristov počas misií. Nechcem zabudnúť ani na pomoc chlapov pri rôznych činnostiach.

V neposlednom rade chcem sa poďakovať aj starostom obcí, obecným zastupiteľstvám, ktoré patria do našej farnosti, za pomoc a ústretovosť pri realizovaní mojich požiadaviek.

Veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste mi akýmkoľvek spôsobom pomohli.

V nedeľu 3. januára 2016 o 15:00 hod. vás pozývam do farského kostola  na Vianočný koncert speváckeho zboru z Košece.

 

Na záver by som chcel poprosiť o prepáčenie, ak som  v tomto roku niekomu z vás ublížili, pohoršil  alebo sa vás niečím dotkli.

Všetkým vám vyprosujem veľa Božieho požehnania a potrebných milostí v nastávajúcom  roku.