Vo farnosti

– bolo pokrstených 20 detí

– 1. sv. prijímaní tento rok nebolo

– sviatosť manželstva uzavrelo 5 párov

– bolo pochovaných 17 ľudí, 9 v Zliechove, 4 v Kopci, 4 v KR. Z týchto 17 zosnulých bolo

7 mužov a 10 žien.

Príjmy farnosti:

– zvonček a prenájmy  4.245,07 €

– dary a sponzorstvo 7.347,33 € (6.797,33 € boli milodary a 550 € sponzori )

– predpísané zbierky (charita, seminár, misie, z Božieho hrobu, Halier sv. Petra, Rádio Lumen) – 541,73 €

investičné a režijné výdavky farnosti   10.069,92 €

Pri nahlasovaní krstu je potrebné, aby prišiel aspoň jeden rodič na faru s rodným listom dieťaťa. Krstný rodič musí mať birmovku a ak je ženatý – vydatá, tak aj cirkevný sobáš. Na dohodnutú náuku je potrebné, aby prišli aj okrem rodičov aj krstní rodičia.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti tento rok bude 04. júna 2017, pripravuje sa 7 detí.

Snúbencov prosím, aby svoj zámer ohľadom sobáša nahlásili 3 mesiace vopred, aby sa vybavili všetky potrebné papiere a príprava k sobášu.

Sviatosť pomazania nemocných sa vysluhuje chorým a zoslabnutým ľuďom. Kňaz sa modlí pri udeľovaní sviatosti za uzdravenie a Božiu pomoc, nie za to, aby rýchlo zomrel. Kto teda v príbuzenstve nebol dlho na sv. spovedi a žije bez sviatostí, tak mu o tomto môžeme povedať a pomôcť mu sa pripraviť.  Často len nevedia, ako sa spovedať alebo čo sa robí… V modlitebnej knižke je o príprave a priebehu sv. spovede všetko uvedené.

Pri nahlasovaní pohrebu doniesť na faru od lekára vypísaný a na Matrike potvrdený list o prehliadke mŕtveho. Bez tohto dokladu nie je možné pochovávať. Taktiež dohodnúť sa s pohrebnou službou.

Úmysly sv. omší sa zapisujú po sv. omšiach v sakristii priebežne. Nakoľko je mojou morálnou povinnosťou slúžiť v nedeľu a prikázaný sviatok za zverený ľud (za veriacich) tak k Zliechove bude tento úmysel 2x za mesiac a 1x na filiálkach. Omšový milodar sa odovzdáva až po odslúžení sv. omše kňazovi, ktorý sv. omšu odslúžil… Je dôležité, aby rodina a príbuzní, keď majú sv. omšu, aby pristúpili pred sv. omšou aj k sviatosti zmierenia, aby potom išli na sv. prijímanie. To je to najdôležitejšie, čo pre tých, za ktorých  je sv. omša obetovaná urobíme. Spoveď si môžete vykonať každý deň v týždni keď je svätá omša okrem pondelka a nedele.

Ak je úmysel omše vyhlásený, ale príde do toho dňa pohreb, tak úmysel sa posúva do ďalšie týždňa.

Ďakujem všetkým milým ľudkom, ktorí pomáhali a pomáhajú pri rozličných službách a prácach vo farnosti: p. kostolníkom, p. organistke, miništrantom, chlapom pri výzdobe kostola, tetuškám upratujúcim a zdobiacim kostol.

Ďakujem aj všetkým chlapom a ženám a aj všetkým mladým ochotných poskytnúť svoje ruky na brigádach okolo kostola a fary… Nech Pán Boh odmení svojim požehnaním ich námahu a obetu.. Kostol a farnosť je náš spoločný dom a aký si ho urobíme, tak taký bude..

Popriať do Nového roku….